Main Menu

Contact Information

Dr. Sylvia Shurbutt
304/876-5207 or 5220
sshurbut@shepherd.edu

Rachael Meads
304/876-5113
rmeads@shepherd.edu

Department of English and Modern Languages
304/876-5220
www.shepherd.edu/englweb/

Shepherd University
304/876-5000
www.shepherd.edu