Main Menu

Employer Visits- Fall 2018

September 5- Macy’s (Ram’s Den @10 a.m.- 2 p.m.)

September 6- Concert Technologies (Ram’s Den @ 11 a.m. -1 p.m.)

October 3 – Macy’s (Ram’s Den @ 10 a.m.- 2 p.m.)

October 4 – Concert Technologies (Library Entrance @ 11 a.m.-1 p.m.)

November 8- Concert Technologies (Ram’s Den @ 11 a.m. -1 p.m.)